VB进制转换大全(十进制、十六进制、八进制、二进制、二进制流)互转

作者: xusx 分类: 其它 发布时间: 2020-09-12 22:33 浏览:690

有这篇文章的原因是前面一篇《php中md5(‘许善祥’,true) 用ASP如何实现?》文章尾部引用了别人的文章的一个函数,虽然几乎用不上,但是作者本人从小喜欢收藏老旧、稀罕的东西,不管有没有用,这个习惯延续到现在,所以阅读参考文章的时候,一并把它作为书摘全文(http://www.newxing.com/Tech/Program/VisualBasic/748.html)转载过来。

模块包含了下面的各种转换:

二进制转十进制
二进制转化为八进制
二进制转化为十六进制

八进制转化为十进制
八进制转化为二进制
八进制转化为十六进制

十进制转二进制
十进制转化为八进制
十进制转化为十六进制

十六进制转化为二进制
十六进制转化为八进制
十六进制转化为十进制

16进制转ASC
10进制长整数转4位16进制字符串
10进制长整数转2位16进制字符串
ASCII字符串转16进制字符串
反16进制数转10进制数,共8位
反16进制数转10进制数,共6位
反16进制数转10进制数,共4位
10进制数转反16进制数,共8位
0进制数转反16进制数,共6位
10进制数转反16进制数,共4位
记录集转二进制流
ASCII码转二进制流
二进制流转ASCII码

'二进制转十进制
Public Function B2D(vBStr As String) As Long
   Dim vLen As Integer '串长
   Dim vDec As Long   '结果
   Dim vG As Long    '权值
   Dim vI As Long    '位数
   Dim vTmp As String  '临时串
   Dim vN As Long    '中间值

  vLen = Len(vBStr)

  vG = 1 '初始权值
   vDec = 0  '结果初值
   B2D = vDec '返回初值

  For vI = vLen To 1 Step -1
     vTmp = Mid(vBStr, vI, 1) '取出当前位
     vN = Val(vTmp)

    If vN < 2 Then '判断是不是合法二进制串,貌似不严谨,E文和符号会被判0而合法
       vDec = vDec + vG * vN '得到中间结果
       vG = vG + vG
     Else
       vDec = 0
       'msgbox "不是有效的二进制数",vbokonly
       Exit Function
     End If
  Next vI

  B2D = vDec
End Function

'十进制转二进制
Public Function D2B(Dec As Long) As String
   D2B = ""
   Do While Dec > 0
     D2B = Dec Mod 2 & D2B
     Dec = Dec \ 2
   Loop
End Function

' 用途:将十六进制转化为二进制
' 输入:Hex(十六进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:H2B(二进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647个字符
Public Function H2B(ByVal Hex As String) As String
   Dim i As Long
   Dim b As String
  
  Hex = UCase(Hex)
   For i = 1 To Len(Hex)
     Select Case Mid(Hex, i, 1)
       Case "0": b = b & "0000"
       Case "1": b = b & "0001"
       Case "2": b = b & "0010"
       Case "3": b = b & "0011"
       Case "4": b = b & "0100"
       Case "5": b = b & "0101"
       Case "6": b = b & "0110"
       Case "7": b = b & "0111"
       Case "8": b = b & "1000"
       Case "9": b = b & "1001"
       Case "A": b = b & "1010"
       Case "B": b = b & "1011"
       Case "C": b = b & "1100"
       Case "D": b = b & "1101"
       Case "E": b = b & "1110"
       Case "F": b = b & "1111"
     End Select
   Next i
   While Left(b, 1) = "0"
     b = Right(b, Len(b) - 1)
   Wend
   H2B = b
End Function

' 用途:将二进制转化为十六进制
' 输入:Bin(二进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:B2H(十六进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647个字符
Public Function B2H(ByVal Bin As String) As String
   Dim i As Long
   Dim H As String
   If Len(Bin) Mod 4 <> 0 Then
     Bin = String(4 - Len(Bin) Mod 4, "0") & Bin
   End If
  
  For i = 1 To Len(Bin) Step 4
     Select Case Mid(Bin, i, 4)
       Case "0000": H = H & "0"
       Case "0001": H = H & "1"
       Case "0010": H = H & "2"
       Case "0011": H = H & "3"
       Case "0100": H = H & "4"
       Case "0101": H = H & "5"
       Case "0110": H = H & "6"
       Case "0111": H = H & "7"
       Case "1000": H = H & "8"
       Case "1001": H = H & "9"
       Case "1010": H = H & "A"
       Case "1011": H = H & "B"
       Case "1100": H = H & "C"
       Case "1101": H = H & "D"
       Case "1110": H = H & "E"
       Case "1111": H = H & "F"
     End Select
   Next i
   While Left(H, 1) = "0"
     H = Right(H, Len(H) - 1)
   Wend
   B2H = H
End Function

' 用途:将十六进制转化为十进制
' 输入:Hex(十六进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:H2D(十进制数)
' 输出数据类型:Long
' 输入的最大数为7FFFFFFF,输出的最大数为2147483647
Public Function H2D(ByVal Hex As String) As Long
   Dim i As Long
   Dim b As Long
  
  Hex = UCase(Hex)
   For i = 1 To Len(Hex)
     Select Case Mid(Hex, Len(Hex) - i + 1, 1)
       Case "0": b = b + 16 ^ (i - 1) * 0
       Case "1": b = b + 16 ^ (i - 1) * 1
       Case "2": b = b + 16 ^ (i - 1) * 2
       Case "3": b = b + 16 ^ (i - 1) * 3
       Case "4": b = b + 16 ^ (i - 1) * 4
       Case "5": b = b + 16 ^ (i - 1) * 5
       Case "6": b = b + 16 ^ (i - 1) * 6
       Case "7": b = b + 16 ^ (i - 1) * 7
       Case "8": b = b + 16 ^ (i - 1) * 8
       Case "9": b = b + 16 ^ (i - 1) * 9
       Case "A": b = b + 16 ^ (i - 1) * 10
       Case "B": b = b + 16 ^ (i - 1) * 11
       Case "C": b = b + 16 ^ (i - 1) * 12
       Case "D": b = b + 16 ^ (i - 1) * 13
       Case "E": b = b + 16 ^ (i - 1) * 14
       Case "F": b = b + 16 ^ (i - 1) * 15
     End Select
   Next i
   H2D = b
End Function

' 用途:将十进制转化为十六进制
' 输入:Dec(十进制数)
' 输入数据类型:Long
' 输出:D2H(十六进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647,输出最大数为7FFFFFFF
Public Function D2H(Dec As Long) As String
   Dim a As String
   D2H = ""
   Do While Dec > 0
     a = CStr(Dec Mod 16)
     Select Case a
       Case "10": a = "A"
       Case "11": a = "B"
       Case "12": a = "C"
       Case "13": a = "D"
       Case "14": a = "E"
       Case "15": a = "F"
     End Select
     D2H = a & D2H
     Dec = Dec \ 16
   Loop
End Function

' 用途:将十进制转化为八进制
' 输入:Dec(十进制数)
' 输入数据类型:Long
' 输出:D2O(八进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647,输出最大数为17777777777
Public Function D2O(Dec As Long) As String
   D2O = ""
   Do While Dec > 0
     D2O = Dec Mod 8 & D2O
     Dec = Dec \ 8
   Loop
End Function

' 用途:将八进制转化为十进制
' 输入:Oct(八进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:O2D(十进制数)
' 输出数据类型:Long
' 输入的最大数为17777777777,输出的最大数为2147483647
Public Function O2D(ByVal Oct As String) As Long
   Dim i As Long
   Dim b As Long
  
  For i = 1 To Len(Oct)
     Select Case Mid(Oct, Len(Oct) - i + 1, 1)
       Case "0": b = b + 8 ^ (i - 1) * 0
       Case "1": b = b + 8 ^ (i - 1) * 1
       Case "2": b = b + 8 ^ (i - 1) * 2
       Case "3": b = b + 8 ^ (i - 1) * 3
       Case "4": b = b + 8 ^ (i - 1) * 4
       Case "5": b = b + 8 ^ (i - 1) * 5
       Case "6": b = b + 8 ^ (i - 1) * 6
       Case "7": b = b + 8 ^ (i - 1) * 7
     End Select
   Next i
   O2D = b
End Function

' 用途:将二进制转化为八进制
' 输入:Bin(二进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:B2O(八进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647个字符
Public Function B2O(ByVal Bin As String) As String
   Dim i As Long
   Dim H As String
   If Len(Bin) Mod 3 <> 0 Then
     Bin = String(3 - Len(Bin) Mod 3, "0") & Bin
   End If
  
  For i = 1 To Len(Bin) Step 3
     Select Case Mid(Bin, i, 3)
       Case "000": H = H & "0"
       Case "001": H = H & "1"
       Case "010": H = H & "2"
       Case "011": H = H & "3"
       Case "100": H = H & "4"
       Case "101": H = H & "5"
       Case "110": H = H & "6"
       Case "111": H = H & "7"
     End Select
   Next i
   While Left(H, 1) = "0"
     H = Right(H, Len(H) - 1)
   Wend
   B2O = H
End Function

' 用途:将八进制转化为二进制
' 输入:Oct(八进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:O2B(二进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647个字符
Public Function O2B(ByVal Oct As String) As String
   Dim i As Long
   Dim b As String
  
  For i = 1 To Len(Oct)
     Select Case Mid(Oct, i, 1)
       Case "0": b = b & "000"
       Case "1": b = b & "001"
       Case "2": b = b & "010"
       Case "3": b = b & "011"
       Case "4": b = b & "100"
       Case "5": b = b & "101"
       Case "6": b = b & "110"
       Case "7": b = b & "111"
     End Select
   Next i
   While Left(b, 1) = "0"
     b = Right(b, Len(b) - 1)
   Wend
   O2B = b
End Function

' 用途:将八进制转化为十六进制
' 输入:Oct(八进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:O2H(十六进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647个字符
Public Function O2H(ByVal Oct As String) As String
   Dim Bin As String
   Bin = O2B(Oct)
   O2H = B2H(Bin)
End Function

' 用途:将十六进制转化为八进制
' 输入:Hex(十六进制数)
' 输入数据类型:String
' 输出:H2O(八进制数)
' 输出数据类型:String
' 输入的最大数为2147483647个字符
Public Function H2O(ByVal Hex As String) As String
   Dim Bin As String
   Hex = UCase(Hex)
   Bin = H2B(Hex)
   H2O = B2O(Bin)
End Function

'====================================================

'16进制转ASC
Function H2A(InputData As String) As String
 Dim mydata
 mydata = Chr(Val("&H" & InputData))
 H2A = mydata
 Exit Function
End Function

'10进制长整数转4位16进制字符串
Function S2H(Num As Long) As String
Dim mynum As String
mynum = Hex(Num)
If Len(mynum) = 1 Then mynum = "000" + mynum
If Len(mynum) = 2 Then mynum = "00" + mynum
If Len(mynum) = 3 Then mynum = "0" + Left(mynum, 2) + Right(mynum, 1)
If Len(mynum) = 4 Then mynum = Right(mynum, 2) + Left(mynum, 2)
S2H = mynum
End Function

'10进制长整数转2位16进制字符串
Function S2H2(Num As Long) As String
Dim mynum As String
mynum = Hex(Num)
If Len(mynum) = 1 Then mynum = "0" + mynum
S2H2 = mynum
End Function

'ASCII字符串转16进制字符串
Public Function A2H(str As String) As String
Dim strlen As Integer
Dim i As Integer
Dim mystr As String
mystr = ""
strlen = Len(str)
For i = 1 To strlen Step 1
mystr = mystr + Hex$(Asc(Mid(str, i, 1)))
Next i
A2H = mystr
End Function

'=====================================================
'进制反转
'=====================================================

'反16进制数转10进制数,共8位
Function FHexToInt(ByVal str As String) As String
  Dim text1 As String
  text1 = str
  Dim text2 As String
  text2 = Mid(text1, 7, 2)
  Dim text3 As String
  text3 = Mid(text1, 5, 2)
  Dim text4 As String
  text4 = Mid(text1, 3, 2)
  Dim text5 As String
  text5 = Mid(text1, 1, 2)
  FHexToInt = Val("&H" & text2 & text3 & text4 & text5)
  Exit Function
End Function
'反16进制数转10进制数,共6位
Function FHexToInt6(ByVal str As String) As String
  Dim text1 As String
  text1 = str
  Dim text2 As String
  text2 = Mid(text1, 5, 2)
  Dim text4 As String
  text3 = Mid(text1, 3, 2)
  Dim text5 As String
  text4 = Mid(text1, 1, 2)
  FHexToInt6 = Val("&H" & text2 & text3 & text4)
  Exit Function
End Function

'反16进制数转10进制数,共4位
Function FHexToInt4(ByVal str As String) As String
  Dim text1 As String
  text1 = str
  Dim text2 As String
  text2 = Mid(text1, 3, 2)
  Dim text4 As String
  text3 = Mid(text1, 1, 2)
  FHexToInt4 = Val("&H" & text2 & text3)
  Exit Function
End Function

'10进制数转反16进制数,共8位
Function IntToFHex(ByVal nums As Long) As String
  Dim text1 As String
  'text1 = Convert.ToString(nums, &H10)
  text1 = O2H(nums)
  If (Len(text1) = 1) Then
    text1 = ("0000000" & text1)
  End If
  If (Len(text1) = 2) Then
    text1 = ("000000" & text1)
  End If
  If (Len(text1) = 3) Then
    text1 = ("00000" & text1)
  End If
  If (Len(text1) = 4) Then
    text1 = ("0000" & text1)
  End If
  If (Len(text1) = 5) Then
    text1 = ("000" & text1)
  End If
  If (Len(text1) = 6) Then
    text1 = ("00" & text1)
  End If
  If (Len(text1) = 7) Then
    text1 = ("0" & text1)
  End If
  Dim text2 As String
  text2 = Mid(text1, 7, 2)
  Dim text3 As String
  text3 = Mid(text1, 5, 2)
  Dim text4 As String
  text4 = Mid(text1, 3, 2)
  Dim text5 As String
  text5 = Mid(text1, 1, 2)
  IntToFHex = text2 & text3 & text4 & text5
  Exit Function
End Function
'10进制数转反16进制数,共6位
Function IntToFHex6(ByVal nums As Long) As String
  Dim text1 As String
  text1 = O2H(nums)
  If (Len(text1) = 1) Then
    text1 = ("00000" & text1)
  End If
  If (Len(text1) = 2) Then
    text1 = ("0000" & text1)
  End If
  If (Len(text1) = 3) Then
    text1 = ("000" & text1)
  End If
  If (Len(text1) = 4) Then
    text1 = ("00" & text1)
  End If
  If (Len(text1) = 5) Then
    text1 = ("0" & text1)
  End If
  Dim text2 As String
  text2 = Mid(text1, 5, 2)
  Dim text3 As String
  text3 = Mid(text1, 3, 2)
  Dim text4 As String
  text4 = Mid(text1, 1, 2)
  IntToFHex6 = text2 & text3 & text4
  Exit Function
End Function

'10进制数转反16进制数,共4位
Function IntToFHex4(ByVal nums As Long) As String
  Dim text1 As String
  text1 = O2H(nums)
  If (Len(text1) = 1) Then
    text1 = ("000" & text1)
  End If
  If (Len(text1) = 2) Then
    text1 = ("00" & text1)
  End If
  If (Len(text1) = 3) Then
    text1 = ("0" & text1)
  End If
  Dim text2 As String
  text2 = Mid(text1, 3, 2)
  Dim text3 As String
  text3 = Mid(text1, 1, 2)
  IntToFHex4 = text2 & text3
  Exit Function
End Function

'==========================================

Public Function B2S(ByVal str As Byte)
  strto = ""
  For i = 1 To LenB(str)
    If AscB(MidB(str, i, 1)) > 127 Then
      strto = strto & Chr(AscB(MidB(str, i, 1)) * 256 + AscB(MidB(str, i + 1, 1)))
      i = i + 1
    Else
      strto = strto & Chr(AscB(MidB(str, i, 1)))
    End If
  Next
  B2S = strto
End Function

Public Function V2H(ByVal sHex As String, Optional bUnicode As Boolean)
  Dim sByte As Variant
  Dim byChar() As Byte
  Dim i As Long
  sHex = Replace(sHex, vbCrLf, "")
  sByte = Split(sHex, " ")
  ReDim byChar(0 To UBound(sByte)) As Byte
  For i = 0 To UBound(sByte)
    byChar(i) = Val("&h" & sByte(i))
  Next
  If bUnicode Then
    V2H = byChar
  Else
    V2H = StrConv(byChar, vbUnicode)
  End If
End Function

'记录集转二进制流

Public Function R2B(rs As Recordset) As Variant       '记录集转换为二进制数据
  Dim objStream As Stream
  Set objStream = New Stream
  objStream.Open
  objStream.Type = adTypeBinary
  rs.Save objStream, adPersistADTG
  objStream.Position = 0
  R2B = objStream.Read()
  Set objStream = Nothing
End Function

'ASCII码转二进制流

Public Function A2B(str As String) As Variant
  Dim a() As Byte, s As String
  s = str
  a = StrConv(s, vbFromUnicode) '字符串转换为byte型 'a 是byte数组,你可以在程序中调用 ,但不能在textbox中显示。
  A2B = a
End Function

'二进制流转ASCII码

Public Function B2A(vData As Variant) As String
  Dim s As String
  s = StrConv(vData, vbUnicode) 'byte型转换为字符串
  B2A = s
End Function

如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注